FRI FRAGT TIL GLS PAKKESHOP FOR ORDRER OVER 699 KR

Salgsbetingelser

Brugsvilkår

Almindelige salgsbetingelser hos Bryn Akademiet Aps  §1 Anvendelsesområde For forretningsforhold mellem køber og sælger gælder alene nedenstående almindeligeforretningsbetingelser i den version, der findes på sælgers hjemmeside på bestillings-tidspunktet, medmindre andet tydeligt fremgår af eventuel samtykkeerklæring elleromstændighederne i øvrigt. Køber er forpligtet til at lagre de almindelige forretningsbetingelser på sin computer og/ellerprinte dem forud for onlinebestilling af produkter. Aftalen vedrører sælgers behandling og/eller levering af serviceydelser med udgangspunkt ikøberens ønske og/eller bestilling. § 2 Parter Køber er: Den som afgiver tilbud om bestilling af behandlingsforløb og/eller varer hos sælger, og den,hvis tilbud accepteres af sælger. Sælger er: Bryn Akademiet ApS Vibevej 1 8800 Viborg  Danmark CVR-nr.: DK38380575 § 3 Kontaktoplysninger: Al kontakt vedrørende reklamation, fortrydelse og lign. mod sælger bedes rettet til: info@brynakademiet.dk § 4 Aftaleindgåelse Ved afsendelse af bestilling pr. mail eller gennem webshoppen afgiver køber ordren til sælger,som herefter har mulighed for at fremsende en bekræftelse til køberen. Afgivelse af ordre

1 Forsendelsesdetaljer

Næste

*Fornavn

*Efternavn

*Virksomhedens navn

*Adresse

Lejlighed, *Adresse – lin jee t2age, osv.

*By

*Land

Danmark

*Postnummer

*Telefon

CVR nummer

anses som tilbud til sælger. Købsaftalen anses således først for indgået, når den af køber via e-mail eller hjemmesidenafgivne ordre accepteres ved sælgers fremsendelse af overensstemmende ordrebekræftelse. § 5 Priser Behandlinger samt levering af varer sker til de på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældendepriser i danske kroner. Der tages forbehold for fejl i vores oplysninger om pris på hjemmesidenm.v., således at priser alene er vejledende opfordring til at gøre tilbud. Prisen inkluderer de til behandlingen eller varen tilknyttede ydelser, forsendelses- ogleveringsomkostninger og den til enhver tid gældende lovbestemte moms. § 6 Levering, forsendelse Køberen er ved køb af behandlinger forpligtet til at tage kontakt til sælger forud for den ønskede behandlingsdato. Der kan forekomme ventetid eller fuldt bookede datoer. Dette giverikke køber ret til ophævelse eller kompensation. Ved levering af varer sker dette i henhold til de på hjemmesiden fastlagte bestemmelser,medmindre køber og sælger har aftalt andet. Vi leverer via GLS Pakkeshop i hele Danmark, Sverige undtaget i Grønland og påFærøerne. leveringstiden er 1-3 hverdage. Såfremt leveringen skal ske til købers adresse, anses risikoen for overgået til køber, så snartvaren overgives til en selvstændig fragtfører. Denne bestemmelse gælder også iforbrugerkøb. § 7 Betaling Køber skal ved afgivelse af ordren anføre, om vedkommende ønsker at betale med Dankort,kreditkort eller vha. kontantbetaling i butikken. Ved ordreafgivelse foretager sælger kontrol afordregivers dækning på angivne konto. Ved brug af kreditkort sker der træk på købers konto,når ordren bestilles. Ved benyttelse af Dankort til betaling er denne omfattet af reglerne herom. Såfremt der vedbetaling ikke kan foretages debitering på ordregivers konto på grund af manglende dækningeller ukorrekte anførte bankdata, skal køber refundere sælger de i forbindelse med

Vilkår & betingelser

tilbagedebiteringen påløbne bankgebyrer. Ved direkte debitering angives de overførselsomkostninger, som sælgeren pålægges af denoverførende bank. Køber afholder samtlige af disse overførselsomkostninger. § 8 Markedsføring Stk. 1. Bryn Akademie ApS markedsfører sig udelukkende ved direkte henvendelse til kunder, hvortilladelse foreligger, om at dette må ske, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 1, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Bryn Akademiet ApS  forbeholder sig retten til at fremsende markedsføringsmateriale viaelektronisk forsendelse til eksisterende kunders oplyste elektroniske adresse, jf.markedsføringslovens § 6, stk. 2, 1. pkt., medmindre disse har benyttet sig af retten til atfravælge sådanne henvendelser, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 2, 2. pkt. § 9 Modregning Køber kan alene foretage modregning, såfremt hans modkrav er fastslået ved endelig dom,retligt forlig, eller såfremt sælger skriftligt bekræfter, at modregning må ske. § 10 Ejendomsforbehold Indtil sælger modtager fuld og endelig betaling for varen, forbliver varen sælgers ejendom. § 11 Fortrydelsesret Stk. 1. Ved forbrugerkøb indrømmes køber ret til at fortryde købet i indtil 14 dage efteraftaleindgåelsen ved tilvirkningskøb eller ved modtagelsen af varen for så vidt angår øvrigekøb, jf. dog stk. 2 – Henvendelser herom tilstilles sælgers opgivne mail adresse. Stk. 2. For behandlinger og varer som skal fremstilles og/eller tilpasses købers individuellebehov, gælder en eventuel fortrydelsesret kun, indtil sælger har påbegyndt sin behandling afden modtagne ordre, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. Eftersom sælger som oftestpåbegynder fremstillingen af disse varer umiddelbart efter aftalens indgåelse, vil køb i dissetilfælde ikke kunne fortrydes, og køber gøres derfor opmærksom på, at han ved at afgivesådan en bestilling også hurtigt mister sin ret til at fortryde købet. § 12

Kursus Stk. 1 De udbudte fysiske kurser på webshoppen kræver, at der er tilmeldinger nok for atkurset gennemføres. Ved manglende tilmelding har sælger ret til at aflyse, og tilbyde en NY kursusdato. Køber kan ikke få refunderet depositummet, hvis køber ikke ønsker en ny kursusdato. Ved tilmelding til kursus betaler køber et depositum via webshoppen, for at sikre sig en pladspå kurset. Restbetalingen skal være betalt SENEST 14 dage før kursus start. Ved afbud ellerbetaling senere end 14 dage før kursus start tilbagebetales depositummet ikke. Sælger tilsender faktura på restbetalingen via mail. § 13 Mangler Ved berettigede reklamationer er sælger i første omgang berettiget til at foretage erstatningsbehandling/-levering. Såfremt dette ikke er muligt eller slår fejl, er køberen berettiget til at forlange ophævelse af kontrakten eller nedsættelse af købsprisen. Sælger er dog uanset foranstående berettiget til at nægte den valgte afhjælpning af manglen,såfremt denne afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, og såfremt enanden afhjælpning af manglen ikke er forbundet med væsentlige ulemper for køber. Såfremt en afhjælpning af manglen slår fejl, er køber berettiget til efter eget valg at forlangeophævelse af aftalen eller forholdsmæssigt afslag i købsprisen. Såfremt køberen vil påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse herominden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede eller burde opdage manglen, er altid rettidig. Køber gøres opmærksom på, at køber selv er ansvarlig for personlige forhold, herunder sygdom, graviditet, allergier, diabetes m.m. som kan påvirke behandlingsprocessen og kvaliteten af resultatet. § 14 Persondatapolitik Sælger tilstræber at beskytte vore kunders privatliv og personfølsomme oplysninger. § 15 Værneting og lovvalg

Enhver tvist, der vedrører nærværende aftale eller fortolkningen heraf, afgøres af dealmindelige danske domstole og efter dansk ret med undtagelse af de danske lovvalgsregler,såfremt sådanne regler måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk. Det gøres udtrykkeligt gældende, at den internationale købelovskonvention – CISG – ikkefinder anvendelse. Såfremt enkelte bestemmelser i nærværende aftale med køber, herunder nærværendealmindelige forretningsbetingelser og/eller den kontrakt, som disse supplerer, er eller bliver ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke deraf. Disse forbliver gyldige forbegge parter. Såfremt en enkelt bestemmelse bliver ugyldig, skal kontrahenterne underhensyntagen til begge parters interesser søge at opnå en ny aftale, som kommer den ugyldigebestemmelses økonomiske formål nærmest. Almindelige salgsbetingelser hos Bryn Akademiet ApS § 1 Anvendelsesområde For forretningsforhold mellem køber og sælger gælder alene nedenstående almindeligeforretningsbetingelser i den version, der findes på sælgers hjemmeside på bestillings-tidspunktet, medmindre andet tydeligt fremgår af eventuel samtykkeerklæring elleromstændighederne i øvrigt. Køber er forpligtet til at lagre de almindelige forretningsbetingelser på sin computer og/ellerprinte dem forud for onlinebestilling af produkter. Aftalen vedrører sælgers behandling og/eller levering af serviceydelser med udgangspunkt ikøberens ønske og/eller bestilling. § 2 Parter Køber er: Den som afgiver tilbud om bestilling af behandlingsforløb og/eller varer hos sælger, og den,hvis tilbud accepteres af sælger. Sælger er: Bryn Akademiet ApS

Vibevej 1 8800 Viborg Danmark CVR. DK38380575 P nr: 1023641298 § 3 Kontaktoplysninger Al kontakt vedrørende reklamation, fortrydelse og lign. mod sælger bedes rettet til: info@brynakademiet.dk § 4 Aftaleindgåelse Ved afsendelse af bestilling pr. mail eller gennem webshoppen afgiver køber ordren til sælger, som herefter har mulighed for at fremsende en bekræftelse til køberen. Afgivelse af ordreanses som tilbud til sælger. Købsaftalen anses således først for indgået, når den af køber via e-mail eller hjemmesidenafgivne ordre accepteres ved sælgers fremsendelse af overensstemmende ordrebekræftelse. Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Icosmetics. Vedkøb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under detpågældende produkt. $ 5 Priser Levering af varer sker til de på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældende priser i danskekroner. Der tages forbehold for fejl i vores oplysninger om pris på hjemmesiden m.v., såledesat priser alene er vejledende opfordring til at gøre tilbud. Prisen inkluderer de til varen tilknyttede ydelser, forsendelses- og leveringsomkostninger ogden til enhver tid gældende lovbestemte moms. Alle er hvervdrivende udenfor Danmarkhandler momsfrit.

  • 6 Levering, forsendelse Ved levering af varer sker dette i henhold til de på hjemmesiden fastlagte bestemmelser,medmindre køber og sælger har aftalt andet. Vi leverer i hele Danmark, Sverige undtaget i Grønland og på Færøerne. Forventetlevering sker indenfor 1-3 hverdage i danmark, hvis varen er på lager, og 7-14 hverdage hvisvaren er i restordre. Til øvrige lande 2-6 hverdage ex. fortoldningstid. Såfremt leveringen skal ske til købers adresse, anses risikoen for overgået til køber, så snartvaren overgives til en selvstændig fragtfører. Denne bestemmelse gælder også i forbrugerkøb. § 7 Betaling Ved ordreafgivelse foretager sælger kontrol af ordregivers dækning på angivne konto. Ved brugaf kreditkort sker der træk på købers konto, når ordren sendes.§ 8 Markedsføring Stk. 1. Bryn Akademiet markedsfører sig udelukkende ved direkte henvendelse til kunder, hvortilladelse foreligger, om at dette må ske, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 1, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Icosmeticsforbeholder sig retten til at fremsende markedsføringsmateriale viaelektronisk forsendelse til eksisterende kunders oplyste elektroniske adresse, jf.markedsføringslovens § 6, stk. 2, 1. pkt., medmindre disse har benyttet sig af retten til atfravælge sådanne henvendelser, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 2, 2. pkt. § 9 Modregning Køber kan alene foretage modregning, såfremt hans modkrav er fastslået ved endelig dom,retligt forlig, eller såfremt sælger skriftligt bekræfter, at modregning må ske. § 10

Ejendomsforbehold Indtil sælger modtager fuld og endelig betaling for varen, forbliver varen sælgers ejendom. § 11 Fortrydelsesret Ved forbrugerkøb indrømmes køber ret til at fortryde købet i indtil 14 dage efteraftaleindgåelsen ved tilvirkningskøb eller ved modtagelsen af varen for så vidt angår øvrigekøb, jf. dog stk. 2 – Henvendelser herom tilstilles sælgers opgivne mail adresse. § 12 Mangler Ved berettigede reklamationer er sælger i første omgang berettiget til at foretageerstatningsbehandling/-levering. Såfremt dette ikke er muligt eller slår fejl, er køberenberettiget til at forlange ophævelse af kontrakten eller nedsættelse af købsprisen. Sælger er dog uanset foranstående berettiget til at nægte den valgte afhjælpning af manglen,såfremt denne afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, og såfremt enanden afhjælpning af manglen ikke er forbundet med væsentlige ulemper for køber. Såfremt en afhjælpning af manglen slår fejl, er køber berettiget til efter eget valg at forlangeophævelse af aftalen eller forholdsmæssigt afslag i købsprisen. Såfremt køberen vil påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse herominden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. I modsat fald taber køberen rettentil at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagedeeller burde opdage manglen, er altid rettidig. Køber gøres opmærksom på, at køber selv er ansvarlig for personlige forhold, herundersygdom, graviditet, allergier, diabetes m.m. som kan påvirke behandlingsprocessen ogkvaliteten af resultatet. §14 Persondatapolitik Sælger tilstræber at beskytte vore kunders privatliv og personfølsomme oplysninger.

RETURNERING AF VARER:

Varen(erne) sendes retur for købers egen regning vedlagt kopi af faktura/ordre til:

Bryn Akademiet ApS

Vibevej 1

8800 Viborg

Danmark

Forsendelsen SKAL ske direkte til sælgers adresse og køber er ansvarlig for forsendelsen/tracking indtil sælger har modtaget/kvitteret for forsendelsen. Forsendelser sendt pr efterkrav eller til pakkeshops/boxe iøvrigt nægtes.  

Returnering af værdien af de returnerede varer sker på samme betalingsmiddel som køber har benyttet i shoppen, efter modtagelsen af forsendelsen og senest 5 hverdage efter modtagelsen. 

Bryn Akademiet ApS anvender SSL til krypterede betalinger.

  • 15 Værneting og lovvalg Enhver tvist, der vedrører nærværende aftale eller fortolkningen heraf, afgøres af dealmindelige danske domstole og efter dansk ret med undtagelse af de danske lovvalgsregler,såfremt sådanne regler måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk. Det gøres udtrykkeligt gældende, at den internationale købelovskonvention – CISG – ikkefinder anvendelse. Såfremt enkelte bestemmelser i nærværende aftale med køber, herunder nærværendealmindelige forretningsbetingelser og/eller den kontrakt, som disse supplerer, er eller bliverugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke deraf. Disse forbliver gyldige forbegge parter. Såfremt en enkelt bestemmelse bliver ugyldig, skal kontrahenterne underhensyntagen til begge parters interesser søge at opnå en ny aftale, som kommer den ugyldigebestemmelses økonomiske formål nærmest. OBS. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. Sidst opdateret d. 01.08.2023